Правила службового розпорядку

 Затверджено зборами  трудового

                                                                       колективу управління капітального

                                                                       будівництва Кіровоградської

                                                                       обласної державної адміністрації

                                                                        Протокол № 1 від 08.06.2016р.

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку

управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації

І. Загальні положення 

1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі – Управління), режим роботи, умови перебування державних службовців в органі державної влади та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.

2. Службова дисципліна в Управлінні ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями Управління своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Управлінні  затверджуються загальними зборами державних службовців Управління за поданням начальника управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі – начальник Управління) і виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) на основі цих правил.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку Управління  доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють в Управлінні, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в Управлінні 

1. Державні службовці  повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці  повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці  під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку 

1. Тривалість робочого часу державних службовців  Управління становить 40 годин на тиждень.

2. Для державних службовців Управління встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

3. Робочий час починається з 9.00 години ранку.  Перерва на обід з 13.00 до 14.00 години. Кінець робочого дня о 18 годині 15 хвилин. У п'ятницю до 17.00 години.

4. Перерва не включається в робочий час, і  державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

5. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

6. Облік робочого часу в Управлінні здійснюється у відповідному табелі робочого часу.

7. Вихід державних службовців за межі адміністративної будівлі державного органу у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

8. Державним службовцям  управління надається щорічна основна відпустка з виплатою грошової допомоги у розмірі, передбаченому законодавством  та додаткова відпустка за стаж державної служби  відповідно до Закону України «Про державну службу»

9. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 15 січня поточного року і доводиться до відома всіх державних службовців управління.  

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність 

1. Державний службовець Управління повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на робочому місці у письмовій формі, або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем  вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця  на робочому місці.

3. У разі ненадання  доказів державним службовцем  поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я начальника управління щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування  державних службовців   в управлінні у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом начальника управління, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Начальник управління за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується начальником управління за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом начальнику управління для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня в управлінні запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям  надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державних службовців нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань 

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням слугуватиме підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державних службовців шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті  управління.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки 

1. Начальник управління зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку начальником управління покладені відповідні функції в управлінні.

2. Державні службовці  управління   повинні дотримуватись правил техніки безпеки,  протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в управлінні відповідає начальник управління та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VІІІ. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем Управління 

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно своєму безпосередньому керівнику або працівнику, який буде працювати на цій посаді.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується безпосереднім керівником, керівником служби управління персоналом  та державним службовцем, який звільняється.

3. Один примірник наказу видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення 

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державних службовців  до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються начальником управління, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації у разі її наявності.

http://joomlarulit.com/shabloni-joomla.html