Правила внутрішнього розпорядку

Затверджено зборами трудового
колективу управління капітального
будівництва Кіровоградської
обласної державної адміністрації
Протокол № 1 від 08.06.2016р.

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку
управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового розпорядку управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі – Управління), режим роботи, умови перебування працівників в управлінні та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.

2. Трудова дисципліна в Управлінні ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками Управління своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку в Управлінні затверджуються загальними зборами працівників Управління за поданням начальника управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі – начальник Управління) і виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) на основі цих правил.

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку Управління доводяться до відома всіх працівників, які працюють в Управлінні, під підпис.

ІІ. Порядок прийняття та звільнення працівників в управлінні капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації

1. Працівники реалізують свої здібності та право на працю шляхом укладення трудового договору.
2. Під час прийняття на працівників подаються наступні документи: заява про прийняття на роботу, паспорт, трудова книжка, документ про здобуту освіту чи професійну підготовку, військовий квиток (для військовозобов'язаних), довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, документи про пільги, посвідчення водія та медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (для водія легкового автомобіля).
3. Забороняється вимагати від працівників під час працевлаштування відомості та документи, подання яких не передбачено.
4. Укладення трудового договору оформлюється наказом начальника управління про прийняття працівника на роботу, який оголошується під
розписку. У наказі вказується посада згідно зі штатним розписом, умови праці, дата, з якої працівник приступає до виконання службових обов'язків.
5. До початку роботи керівництво управління зобов'язане:
— ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, умовами праці та роз'яснити його права і обов'язки;
— визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
— проінструктувати працівника з правил охорони праці, техніки безпеки, та протипожежної безпеки.
6. На всіх працівників, які працюють понад 5 днів, ведуться трудові книжки.
7. Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це начальника управління письмово за два тижні.
8. При розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених чиним законодавством України, працівник звільняється у строк, про який він просить.
9. Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково у разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи затрудовим договором, а також у випадку порушення керівництвом управління, законодавства про працю, колективного або трудового договору та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством України.
10. Розірвання трудового договору з працівником за ініціативи керівництва здійснюється з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України.
11. Припинення трудового договору оформлюється наказом керівника, який оголошується працівникові під розписку.
12. У день звільнення працівникові видається трудова книжка та здійснюються відповідні виплати.

ІІІ. Основні права та обов'язки працівників

Працівники зобов'язані:
- дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
- поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;
- сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов'язки, дотримуватися виконавчої та трудової дисципліни;
- своєчасно і якісно виконувати накази керівництва управління та безпосереднього керівника;
- постійно підвищувати рівень професійної кваліфікації та постійно удосконалювати організацію своєї праці;
- надавати публічну інформацію в межах, визначених законом;
- заздалегідь повідомляти безпосереднього керівника про неможливість виконання отриманого доручення у повному обсязі або у зазначені терміни;
- утримуватись від дій, які заважають іншим працівникам виконувати їх службові обов'язки;
- утримати своє робоче місце та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечувати зберігання матеріальних цінностей і документів;
- використовувати на робочому комп'ютері тільки програмне забезпечення, передбачене для виконання службових обов'язків;
- дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежної безпеки.

ІV. Права працівників управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації

5.1.Працівники управління мають право:
- користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;
- брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;
- одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції;
- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
- вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою працівника;
- на оплату праці залежно від посади, яку він займає, якості, досвіду та стажу роботи;
- безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються роботи, в необхідних випадках давати особисті пояснення;
- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов'язків;
- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;
- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
- на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;
- захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.

V.Основні обов'язки керівництва

5.1. Керівництво зобов'язане:

- правильно організувати роботу працівників, закріпити за кожним робоче місце, створити для них безпечні і здорові умови праці;
- забезпечувати працівників оргтехнікою, необхідними для роботи
матеріалами і приладдям;
- створювати умови для зацікавленості працівників у результатах особистої праці, видавати заробітну плату в установлені строки;
- постійно здійснювати організаторську та виховну роботу, спрямовану на зміцнення трудової та виконавчої дисципліни;
- неухильно додержуватись чинного законодавства про працю і правил охорони праці, вживати заходи до своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;
- забезпечувати належні умови для ефективної праці, систематичного підвищення кваліфікації працівників;
- уважно ставитися до потреб і запитів працівників, надавати їм у встановленому порядку матеріальну допомогу.

VІ. Робочий час і час відпочинку

1. Тривалість робочого часу працівників Управління становить 40 годин на тиждень.
2. Для працівників Управління встановлюється п'ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п'ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.
3. Робочий час починається з 9.00 години ранку. Перерва на обід з 13.00 до 14.00 години. Кінець робочого дня о 18 годині 15 хвилин. У п'ятницю до 17.00 години.
4. Перерва не включається в робочий час, і працівник може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.
5. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
6. Облік робочого часу в Управлінні здійснюється у відповідному табелі робочого часу.
7. Вихід працівників за межі адміністративної будівлі державного органу у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.
8. Працівникам управління надається щорічна відпустка відповідно до чинного законодавства з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством.
9. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види відпусток надаються працівникам відповідно до закону.
10. Для виконання невідкладних завдань працівники управління можуть бути відкликані із щорічної основної відпустки за наказом керівника.
11. Частина невикористаної відпустки за погодженням з керівником управління надається працівнику у будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.
12. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 15 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників управління.

VІІ. Порядок повідомлення працівником про свою відсутність

1. Працівник управління повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на робочому місці у письмовій формі, або іншим доступним способом.
2. У разі недотримання працівником вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного працівника на робочому місці.
3. У разі ненадання доказів працівником поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім'я начальника управління щодо причин своєї відсутності.

VІІІ. Перебування працівників в управлінні у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань працівник може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом начальника управління, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.
2. Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.
За роботу в зазначені дні (час) працівникам надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.
3. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

ІХ. Порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників шляхом ознайомлення у
паперовій формі з підтвердженням такого ознайомлення. Підтвердженням слугуватиме підпис працівника (у тому числі як відповідального виконавця) на документі.
2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті управління.

Х. Заохочення за успіхи у роботі

1. За зразкове виконання трудових обов'язків, сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботі до працівників застосовуються такі види заохочень:
- оголошення подяки;
- нагородження грамотою, почесною грамотою;
- виплата грошової премії.
2. Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення.
3. За особливі трудові заслуги працівники можуть бути представлені до
державних нагород та присвоєння почесних звань.

ХІ. Дисциплінарна відповідальність працівників

1 Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників за порушення трудової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, невиконання або неналежного виконання покладених на них трудових обов'язків.
2. За кожне порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:
- догана;
- звільнення з роботи.
3. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення начальник упраління зобов'язаний вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. Відмова працівника дати такі пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.
4. Стягнення оголошується наказом і повідомляється працівникові під розписку.
5. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
6. Протягом дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

ХІІ. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна працівником управління

1. Працівник управління зобов'язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно своєму безпосередньому керівнику або працівнику, який буде працювати на цій посаді.
2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується безпосереднім керівником, керівником служби управління персоналом управління та працівником, який звільняється.
3. Один примірник акта видається державному працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.

ХІІІ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку є підставою для притягнення працівників до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
2. Питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються начальником управління, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації у разі її наявності.

http://joomlarulit.com/shabloni-joomla.html